Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 9
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 13/03/2023 10/04/2023
2 Cán bộ Marketing (online) Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 03/12/2022 28/02/2023
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 2 03/12/2022 28/02/2023
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang 4 07/12/2022 31/01/2023
5 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang 1 07/12/2022 31/12/2022
6 Cán bộ Marketing Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 03/12/2022 31/12/2022
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Hà Nam 2 07/11/2022 30/11/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 6 01/12/2021 07/02/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 3 01/12/2021 08/12/2021

Trang 1 / 1