Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức & QL Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 27/03/2021 30/11/2021
2 Cán bộ Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 01/11/2021 15/11/2021
3 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 30/10/2021 12/11/2021

Trang 1 / 1