Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Vovinam Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 23/11/2021 20/12/2021
2 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 23/03/2021 30/11/2021
3 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 5 23/03/2021 30/11/2021
4 Trưởng ban Đào tạo THCS Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS Đà Nẵng 1 04/10/2021 20/11/2021

Trang 1 / 1