Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 17
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Ngữ Văn Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 22/02/2022 30/11/2022
2 Giáo viên Giáo dục Công dân/ Hoạt động Trải nghiệm Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/02/2022 30/11/2022
3 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 23/02/2022 30/10/2022
4 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 8 23/03/2021 15/10/2022
5 Giáo viên Bán trú Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/02/2022 15/09/2022
6 Giáo viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 10/08/2022 25/08/2022
7 Giáo viên Tiểu học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 10 29/09/2021 20/08/2022
8 Giáo viên Lịch sử Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 23/02/2022 20/08/2022
9 Giáo viên Địa lý Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 22/02/2022 20/08/2022
10 Giáo viên Âm nhạc (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/02/2022 30/06/2022

Trang 1 / 2