Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 142
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 30/05/2021
2 Giáo viên bộ môn THPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 10 23/02/2021 30/04/2021
3 Giáo Viên Quản Nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Cần Thơ 3 22/12/2020 30/04/2021
4 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính - Đảm bảo Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 15/04/2021 30/04/2021
5 Giảng Viên Thỉnh Giảng Quản Trị Du Lịch, Khách Sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 6 08/04/2021 30/04/2021
6 Giảng Viên Thỉnh Giảng Các Nhóm Ngành Giảng viên/Giáo viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 15 07/04/2021 30/04/2021
7 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 25/01/2021 01/05/2021
8 Cán bộ Thông tin – Thư viện Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Cần Thơ 1 06/04/2021 26/04/2021
9 Giáo viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 06/04/2021 25/04/2021
10 CB Văn hóa đoàn thể_FEHO Văn hóa - Đoàn thể Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 05/04/2021 25/04/2021

Trang 1 / 15