Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 195
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Y tế_FPTU QN Y tế Trường Đại học FPT Bình Định 1 22/07/2021 05/08/2021
2 Cán bộ Hành chính phụ trách quản lý KTX Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Bình Định 1 22/07/2021 05/08/2021
3 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 23/01/2021 31/07/2021
4 English Lecturer Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 01/06/2021 25/07/2021
5 Giáo viên Quản nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 10 02/07/2021 31/07/2021
6 Cán bộ Tư vấn tâm lý HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
7 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
8 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
9 Cán bộ Y tế Y tế Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 02/07/2021 20/07/2021
10 Cán bộ Đảm bảo cơ sở vật chất Hành chính - Đảm bảo Trường TH, THCS & THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 27/03/2021 20/07/2021

Trang 1 / 20